διαλεκτικήν

διαλεκτικός
conversational
fem acc sg (attic epic ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ди˫алектики˫а — ДИ˫АЛЕКТИКИ||˫А (1*), Ѣ ( ˫А) с. Диалектика, наука о противоречивости человеческих представлений: Грамотѹ бо Фини кѩне ѡбрѣтѹ, || творечьскоѥ же ироиское Ѡмиръ, ди˫алектикию же Зинонъ Ѥлѩатѩнинъ, риторикию же Каракъсъ Сиракѹсѩнинъ (διαλεκτικήν)… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • повѣстьныи — (5*) пр. Повествовательный, относящийся к описанию, повествованию: кто ѹвѣда ѿ нынѣшьнихъ ли ѿ древьнихъ. такого ѿ малоѥ грамотицѣ чюда… || …то бо самоѥ ако же ѥсть ѡ дѣлѣхъ ˫авл˫аѥмоѥ… и вс˫акѹ преходи повѣстьнѹю речь. (διηγηματικήν) ЖФСт к. XII …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • επισκευάζω — (AM ἐπισκευάζω) [σκευή] επαναφέρω κάτι σε καλή κατάσταση, διορθώνω αρχ. 1. ετοιμάζω, παρασκευάζω («τὸ δεῑπνον αὐτοῑς ἔστ’ ἐπεσκευασμένον») 2. (για πλοία) συμπληρώνω τον εξοπλισμό («ἐπισκευάσας λέμβους... ἐξαπέστειλε», Πολ.) 3. (για ζώα) σαμαρώνω… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.